جایزه نفردوم و سوم-مرحله اول جشنواره آدامس سحرآمیزبایودنت